Kategórie

Všeobecné obchodné pomienky

1.1.  Všeobecné obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke www.peknasvadba.euupravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Dagobert Janík Pekne foto, adresa ul. Centrum 4210/47 Zvolen 960 03 IČO: 352 59 850, DIČ 1029622022 firma nie je platcom DPH zapísaný v živnostenskom registri Obvodným úradom vo Zvolene, odborom živnostenského podnikania Námestie SNP 35/48 Zvolen 961 08, č. OŽP-G/2010/00117-2, pod číslom živnostenského registra 601-7799 (ďalej len „predávajúci“) a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na webovej stránke www.peknasvadba.eu elektronického obchodu predávajúceho. Obchodné podmienky plne platia pre obidve predávajúce strany.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci pred uskutočnením vlastnej objednávky dostatočne upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Poštová adresa: Dagobert Janík Pekne foto , ul. Centrum 4210/47 Zvolen 960 01

                        
E-mail: kontakt@peknasvadba.eu
Telefón: + 421 949 303 331 vybavuje M. Zrubecová 
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

SK3675000000004009749411

Československá obchodná banka a.s. pobočka Zvolen

Orgán dozoru :

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sa podriadujú právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.

1.3 Osobný odber nie je možný, zásielky zasielame len prostredníctvom Slovenská pošta, typ doporučená zásielka alebo doporučená zásielka dobierka.

Po odoslaní objednávky Vám príde potvrdenie o prijatí objednávky + informačný e-mail s termínom zaslania objednávky. Odpovedáme na každý e-mail. objednávku alebo kontaktnú správu, v prípade, že Vás nekontaktujeme Vaša objednávka nebola dokončená a potvrdená alebo nám nepriešiel e-mail, prípadne si skontrolujete spam časť vo svojej e-mail schránke.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy, zrušenie kúpnej zmluvy

2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov je takto uzatvorená kúpna zmluva chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí, za správnosť týchto údajov zodpovedá kupujúci.

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané "Oznámenie o prijatí objednávky" do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky, toto Oznámenie má výlučne len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, špecifikáciu tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene,množstve tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, platobných a dodacích podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje..

2.4.Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 3 hodín  od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Zrušenie objednávky je možné písomne formu zaslania e.mailu na kontakt@peknasvadba.eu alebo na tel. čísle +421 949 303 331

2.5 Na základe kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. 

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku zákazníka alebo právo odstúpiť od už uzavretej kúpnej zmluvy ak zistí, že cena objednaného tovaru bola na webe predávajúceho uvedená v dôsledku zjavnej technickej alebo inej chyby, najmä pre jeho výrazne nižšiu sumu v porovnaní s bežnou sumou, a pri tovare sa nenachádzalo osobitné upozornenie na mimoriadnu akciu alebo zľavu takéhoto tovaru

3.  Práva a povinosti predávajúceho

3.1 Predavájúci dodá na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, vhodne ho zabalí na  prepravu  potrebným na jeho uchovanie a ochranu počas prepravy. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a je bez poškodenia .

3.2 Dodacie podmienky, výška poštovného a balného, spôsob realizácie platby budú zaslané na e-mail, ktorý uvedie kupujúci.

3.3 Predavajúci sa zaväzuje potvrdiť príjem platby od kupujuceho za objednávku na účet predavajúceho v prípade platby prevodom cez bankový účet prostredníctvom e-mailovej adresy ktorú uvedie kupujúci

3.4 Predavajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o termíne zaslania zásielky prostredníctvom zaslania potvrdenia o expedovaní zásielky.

3.5 Kupujúcemu poskytne  spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi - faktúra v písomnej forme ako daňový doklad. návod na použitie a pod..

3.6 Predavájuci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto možných prípadoch :

tovar sa prestal vyrábať, zanikol dodávateľ, výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru resp. predajné podmienky dodávateľa, z technických príčin brániacim v predaji tovaru, v prípade, že tieto situácie vzniknú, kupujúci bude informovaný predávajúcim za účelom dohody o ďalšom možnom postupe, v prípade nesúhlasenia s novými cenovými podmienkami, má právo kupujúci odstúpiť od zmluvy bez poplatkov

4.  Práva a povinosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný prečítat si a oboznámiť sa s návodom na použitie predmetného tovaru,taktiež je povinný dodržiavať pokyny návodu na použitie pri používaní tovaru, ktorý si objednal.

4.2 Kupujúci je povinný si prečítať a obnoznámiť sa s bezpečnostnými pokynmi pri používaní tovaru, ktorý si objednal, taktiež je povinný tieto bezpečnostné pokyny dodržiavať pri používaní tovaru ktorý si objednal.

4.3 Kupujuci  si pri preberaní objednávky vo forme zásielky skontroluje obal v ktorom je predmetný tovar, výrobky t.j. objednávka  ,ak je obal poškodený kupujúci zásielku nepreberie alebo preberie s výhradou a následne spíšte o danom stave Škodový protokol, zápis o rozsahu a povahe poškodenia tovaru s pracovníkom Slovenskej pšty a.s.

4.4 Pokiaľ po rozbalení zásielky zistíte poškodenie výrobku, tovaru neodkladne kontaktujtepredávajúcehocez emal kontakt@peknasvadba.eu alebo na tel 0949 303 331. Pri neskoršom oznámení nemusí byť Vaša reklamácia kladne vybavená. 

5.4 Pri rozbaľovaní zásielky je nutné dbať a dávať pozor, aby ste nevhodným rozbaľovaním neopoškodili obal výrobku,tovaru.Taktiež je nutné dávať pozor, aby ste nevhodným rozbaľovaním nepoškodili vnútorné výplne a následne nechtiac aj tovar alebo výrobky.

5.5 V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. 

5.6 Ponúkaný tovar slúži výhradne na dekoratívne účely a nemá preto hygienické atesty na styk s potravinami a na použitie v potravinárstve a v stravovacích zariadeniach. Žiaden tovar nie je určený pre deti a zvieratá, nie je vhodný na hranie a nemá pre tento účel potrebné atesty hračiek. Pri používaní tovaru sa vždy riaďte pokynmi vyobrazenými či spísanými na tovare. Predávajúci nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za škody alebo ujmu na zdraví spôsobenou nesprávnym použitím alebo zámenou ním predávaného tovaru za potraviny. Kupujúci  uvedené náležitosti v tomto bode berie na vedomie. 

5.7 Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru..Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

5. Platobné a dodacie podmienky

5.1 Platobné podmienky 

Platbu za objednaný tovar je možné realizovať  formou :

a) bezhotovostným bankovým prevodom : na základe vystavenej predfaktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail poskytnutý kupujucim. Predfakúra bude obsahovat,identifikačné údaje predávajúceho, číslo účtu 4009749411/7500, variabilný symbol - číslo objednávky,dátum vystavenia, konštatný symbol 0308 ,názov tovaru,poštovné, celkovú sumu, údaje od kupujúceho. Príjem platby od kupujúceho na účet predávajúceho bude potvrdený do 24 hod od prijatia cez e-mail.

b) dobierkou : kupujúci zaplatí cenu dobierky ktorá obsahuje cenu tovaru, poštovné, balné, poplatky súvisiace s dobierkou pri prevzatí tovaru na Slovenskej pošte, a.s. alebo priamo pracovníkovi Slovenskej pošty a.s. na mieste dodacej adresy tovaru  v hotovosti. V prípade nezastihnutia adresáta dobierky. pracovník Slovenskej pošty nechá tlačivo oznámenia, ktoré bude informovať o dobe uloženia a mieste zásielky, ktoré je platné podľa smerníc Slovenskej pošty a.s.

c) Platba v hotovosti nie je možná, všetky platby prebiehajú bezhotovostne.

 Poštovné a balné nie je zahrnuté v cene tovaru, všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane s DPH.

 Cena tovarov a služieb je stanovená cenníkom predavajúceho a sú platné v čase uzatvorenia objednávky, zmena uvedeného cenníka je možná a platná dňom zverejnenia na internetovej stránke. V prípade zmien cenníka je platná cena v čase uzatvorenie objednávky. Akciové ceny, zľavnené sety  platia do vypredania uvedených zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.

 Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny. 

5.2 Dodacie podmienky

Do dodacej doby nie je započítaná doba t.j. čas počas ktorého expeduje zásielku Slovenská pošta, nakoľko predávajúci nemôže ovplyvniť dodaciu dobu alebo oneskorenie dodania Slovenskej pošty.

a) Presná dodacia doba bude upresnená v informačnom e-maili. Pokiaľ je tovar skladom doadacia doba je do 3 pracovných dní, po potvrdení objednávky Vám bude zaslaný info e-mail s termínom expedovania tovaru t.j. podania zásielky na Slovenskej pošte, v deň expedovania bude zaslané potvrdenie o expedovaní zásielky.

Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne , vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota do 30 kalendárnych dní. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy a produkty rôzne.

Predávajúci si vyhradzuje právo na určenie expedičnej doby v prípade, ak tovar nemá skladom alebo je nutná určitá doba na jeho zhotovenie. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, bude kupujuci o tejto skutočnosti informovaný prostredníctovm e-mailu. Ak nebude kupujúci súhlasiť s expedičnou dobou má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez poplatkov.

b) Pokiaľ sa predavájúci a kupujúci nedohodnú inak, bude tovar spravidla zaslaný do 48 hod od potvrdenia platby na účet predavajúceho v prípade bankového prevodu. V prípade dobierky pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak,bude tovar odoslaný, podaný na pošte  do 3 pracovných dní  od potvrdenia objednávky. 

c) Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho dodacou adresou. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na stanovenú adresu, ktorú určuje kupujúci.

d) Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru v prípade nesprávne zadanej doručovacej adresy poskytnutej kupujúcim. Predávajuci nezodpovedá za oneskorenie dodania tovaru zavineným prepravcom Slovenská pošta a.s.

e) Zásielka je zasielaná na doručovacú adresu prostredníctvom Slovenskej pošty a.s..Osobný odber je možný len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predavájucim, obidve strany musia súhlasiť so stanoveným miestom a časom.

f) Sadzobník Poštovného a balného : presná suma poštovného a balného bude určená na základe hmotnosti tovaru a balenia, kupujúci bude s ňou oboznámený v informačnom e-maili. V prípade objednávky viac položiek tovaru budú zrátané jednotlivé hmotnosti položiek a následne vypočitané jednotné, konečné poštovné.  V prípade, že tovar zasielaný formou balíka, ktorý si vyžaduje doplnkovú službu krehký bude navýšená cena poštovného o 0,50€ podľa sadzobníka Slovenskej pošty a.s. 

Balík na adresu:

 • Do 100 g: 1,80 €
 • Do 500 g:  2,30 €
 • Do 1 kg: 2,90 €
 • Dobierka: 1,5 €

Balík na poštu:

 • Od 1 kg do 5kg: 3,30 €
 • Dobierka: 1.2 €

Tovar predávame, zasielame len v rámci Slovenska

Pre zaslanie zásielky nad 5kg nás prosím kontaktujte cez nás e-mail kontakt@peknasvadba.eu .

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Formulár pre odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

6.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomnou formou,musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a údaje nutné k vráteniu ceny objednávky. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný kupujúci doručiť predávajúcemu tovar v obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie predmetného tovaru, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. ktoré obdržal pri kúpe tovaru a to vo forme doporučenej zásielky do sídla predavajúceho. Zodpovednosť a všetky náklady za vrátenie tovaru znáša v plnej miere kupujúci. 

6.3  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nemá žiadne známky použivania , vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet  určený kupujúcim.

6.4  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý javí známky poškodenia  alebo nie je úplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. §457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.5 Vrátený predmetný tovar sa nezasiela formou dobierky, takto zaslané zásielky nebudú akceptované čiže prebrané a budú vrátené kupujúcemu, spotrebiteľovi. Zásielky doporučujeme zasielat ako poistené alebo doporučené, za stratu zásielky počas prepravy predavajúci nenesie zodpovednosť.

6.6 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku pokiaľ bol predmetný tovar určený na predaj vyhotovený podľa špeciálnych požiadaviek kupujúceho.

6.7 V prípade osobného prevzatia môže kupujúci odmietnuť tovar hneď pri preberaní. Vrátenie kúpnej ceny bude realizované do 15 pracovných dní bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim, všetky náležitosti budú kupujúcemu oznámené aj písomnej forme e-mailom.

7. Záručné a reklamačné podmienky

7.1 V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Fakturačný doklad zároveň slúži ako dodací a záručný list, pokiaľ nie je uvedené inak

7.2 V prípade, že kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má určité závady, poškodenia brániace jeho užívanie je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladum písomne oznámiť predávajúcemu. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do sídla jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením a popisom závady a fakturačným dokladom.  Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.                                                                                       

7.3 Kupujúci predmetný tovar z objednávky zabalí tak, aby nevzniklo poškodenie počas prepravy, predmetný tovar je nutné zaslať doporučene. V prípade, že kupujúci  zašle predmetný tovar na dobierku, nebude takto zaslaná zasielka akceptovaná, čiže neprebraná. Zásielku odporúčame vhodne poistit, nakoľko za stratu počas prepravy do sídla firmy nezodpovedáme, zodpovednosť v tomto prípade nesie prepravca zásielky.

7.4 Reklamačné podmienky určuje Zákon o ochrane spotrebiteľa a následnými ustanoveniami  Občianskeho zákoníka Slovenskej republiky. 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do sídla predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, ked splní kupujúci všetky nasledujúce podmienky : doručí do miesta sídla predávajúceho vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie + doklad o kúpe predmetného tovaru. Doručenie reklamovaného tovaru, ktorý je vhodne zabalený a chranený pred poškodedním, zásielku doporučujeme poslať ako poistenú zásielku. Zásielka obsahujúca reklamovaný tovar, ktorá bude zaslaná ako dobierka nebude akceptovaná, prebraná. 

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje podrobné technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie však trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.5  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. §18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných vád a poškodení pri prevzatí predmetného tovaru z objednávky
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • nedodržaním bezpečnostných pokynov pri používaní tovar
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 • nedoržaním pokynov v návode na použitie  tovaru

8. Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov kupujúceho ustanovuje Zákon o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky. 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 1. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

  1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Predavajúcim a ich použitie na fakturačné účely, a ďalšie úkony spojené s predajom objednaného tovaru alebo služby, vrátane neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod).
  2. Predajca je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 8.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 8.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predajcovi.
  3. Predajca sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na plnenie objednávky zadanej kupujúcim. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, reklamné alebo marketingové e-mailové správy nezasielame.
  4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

  5. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
   1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: Dagobert Janik Pekne Foto, Centrum 4210/47, 96001 Zvolen, IČO 35259850; Predajcu je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: peknefoto@peknefoto.sk alebo telefonicky na čísle: +421-949-303331;
   2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 8.1. tohto článku;
   3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 8.1. tohto článku;
   4. predajca má právo požadovať od predajcu prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
   5. kupujuci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
   6. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 8.1. kupujúcim je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
  6. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa: 
   Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva
   1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Predajcu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 8.1
   2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predajca bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
   3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predajca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
    • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
    • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
    • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
    • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
    • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
   4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predajca obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
    • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Preadajcovi overiť správnosť osobných údajov,
    • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • Predajca už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
     Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
   5. Na základe čl. 19 GDPR  je Predajca v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
   6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
   7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
   8. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
   9. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
  7. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
   1. Predajca je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predajca poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predajca je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
   2. Predajca je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
   3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Predávajúci bezodplatne.
   4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
  8. Obmedzenie práv dotknutej osoby 
   O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 2. Voľba práva, riešenie sporov

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho,ktoré sú nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Osobné údaje sú využité výhradne za účelom realizácie objednaných služieb (napr. dodanie výrobkov), taktiež slúžia na prevedenie potrebných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikáciu Vašej platby, uskutočnené bankovým prevodom .

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáz písomnou formou. Predávajúci po obdržaní písomnej žiadosti zaväzuje najneskôr do 3 pracovných dní  všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať a informovať ho o tejto skutočnosti.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. . Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

9.2 Na zťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

9.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

9.4  Fotografie a text  popisu tovaru a služieb zverejnené na webovej stránke www.peknasvadba.eusú chránené podľa zákona č.618/2003 Z.z., použivanie na komerčné účely  je možné len so súhlasom autora fotografii. Fotografie je dovolené používať a širit len na súkromné účely.

 Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 24.05..2018