Kategórie

Záručné a reklamačné podmienky

V zmysle novely občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Fakturačný doklad zároveň slúži ako dodací a záručný list, pokiaľ nie je uvedené inak

V prípade, že kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má určité závady, poškodenia brániace jeho užívanie je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladum písomne oznámiť predávajúcemu. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do sídla jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením a popisom závady a fakturačným dokladom.  Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.                                                                                       

Kupujúci predmetný tovar z objednávky zabalí tak, aby nevzniklo poškodenie počas prepravy, predmetný tovar je nutné zaslať doporučene. V prípade, že kupujúci  zašle predmetný tovar na dobierku, nebude takto zaslaná zasielka akceptovaná, čiže neprebraná. Zásielku odporúčame vhodne poistit, nakoľko za stratu počas prepravy do sídla firmy nezodpovedáme, zodpovednosť v tomto prípade nesie prepravca zásielky.

Reklamačné podmienky určuje Zákon o ochrane spotrebiteľa a následnými ustanoveniami  Občianskeho zákoníka Slovenskej republiky. 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do sídla predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, ked splní kupujúci všetky nasledujúce podmienky : doručí do miesta sídla predávajúceho vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie + doklad o kúpe predmetného tovaru. Doručenie reklamovaného tovaru, ktorý je vhodne zabalený a chranený pred poškodedním, zásielku doporučujeme poslať ako poistenú zásielku. Zásielka obsahujúca reklamovaný tovar, ktorá bude zaslaná ako dobierka nebude akceptovaná, prebraná. 

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje podrobné technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie však trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. §18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných vád a poškodení pri prevzatí predmetného tovaru z objednávky
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • nedodržaním bezpečnostných pokynov pri používaní tovar
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 • nedoržaním pokynov v návode na použitie  tovaru